Przejdź do treści
Banner

Porozumienie

Umowa cywilonoprawna, która reguluje współpracę pomiędzy korzystającym a wolontariuszem nazywana jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie POROZUMIENIEM. W porozumieniu określony jest zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń (art. 44 ust 1.)

Jeśli porozumienie między stronami zawierane jest na okres do 30 dni, może być zawarte w formie ustnej lub pisemnej. Natomiast gdy świadczenia wolontariusza wykonywane są  przez okres powyżej 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie (art. 44, ust. 4)

Porozumienie powinno zawierać również zapis o możliwości jego rozwiązania. Oznacza to, że zarówno wolontariusz, jak i korzystający mogą rozwiązać umowę. Dobrą praktyką jest rozwiązanie porozumienia w formie pisemnej.

W sytuacji, kiedy wolontariusz jest osobą niepełnoletnią, należy też uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wolontariat takiej osoby w organizacji. Taki zapis można dodać do treści porozumienia.

Warto również pamiętać, że korzystający na żądanie wolontariusza ma obowiązek wydać pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym określając zakres wykonywanych świadczeń. Wolontariusz może również poprosić o pisemną opinię o wykonywanych przez siebie zadaniach, zawierającą np. ocenę jakości jego świadczeń, predyspozycji, charakteru itp.